Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 962/01.01.02/2020

(ent. 1146/01.01.02/2019)

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 3

Dekaanin ehdotus VTT Mikko Aaltosen ottamisesta professorin, kriminologia tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Professorin, kriminologia, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle. Tehtäväselosteen mukaan: "Itä-Suomen yliopisto on monipuolinen juridiikan asiantuntijoiden kouluttaja. Yliopistossa on annettu vuodesta 1997 alkaen juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa HTK ja HTM-tutkintoihin. Tutkintojen pääaineena voi olla muun muassa rikos ja prosessioikeus sekä rikollisuuden tutkimus. Syksyllä 2013 on käynnistetty oikeustieteellisen alan koulutus, joka johtaa oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin. OTM-tutkinnon syventävät opinnot voi suorittaa muun muassa rikosoikeudessa.

 

Oikeustieteiden laitoksen strategian mukaan laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin panostetaan tavoitteena kansainvälisen verkottumisen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistaminen. Erityisesti kehitetään seuraavia oikeudellisen tutkimuksen alueita ja lähestymistapoja:

ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus ja hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Kriminologian professorin odotetaan tukevan osaltaan laitoksen panostusta empiirisen oikeustutkimuksen opetukseen ja tutkimukseen.

 

Professorin tehtävänä on antaa kriminologian, empiirisen oikeustutkimuksen ja rikosoikeuden opetusta osana laitoksen eri oppiaineiden perus-, aine- ja syventäviä opintoja sekä ohjata pro gradu -tutkielmia. Professori harjoittaa kriminologian tutkimusta, ohjaa alan jatko-opiskelijoita, hankkii täydentävää rahoitusta alan tutkimushankkeille sekä kehittää ja johtaa alan tutkimusryhmää. Professori kehittää alansa tutkimusta monitieteisessä yhteistyössä yliopiston sisällä ja organisoi monitieteisiä tutkimushankkeita. Professorin edellytetään antavan opetusta suomen ja englannin kielillä.

 

Tehtävään valittaessa ansioksi luetaan kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta ja niissä työskentelystä. Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.9.2020 lukien toistaiseksi."

 

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on tarkoitus kutsua VTT Mikko Aaltonen.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Asiantuntijalausunnot VTT Mikko Aaltonen kelpoisuudesta ja ansioista professorin, kriminologia, tehtävään on pyydetty dekaanin 23.9.2019 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Jani Erola (Turun yliopisto) ja professori Catrien Bijleveld (Vrije Universiteit Amsterdam). Asiantuntijat ovat lausunnossaan todenneet, että Aaltonen on kiistatta kelpoinen professorin, kriminologia, tehtävään.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Professorin, kriminologia, tehtäväntäyttötoimikunta (professori Tapio Määttä (pj), professori Anssi Keinänen ja professori Matti Tolvanen) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että VTT Mikko Aaltonen otetaan tehtävään.

 

VTT Mikko Aaltonen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kriminologia, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Aaltonen on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että VTT Mikko Aaltonen otetaan professorin, kriminologia, tehtävään 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Esitys  Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta VTT Mikko Aaltosen ottamisesta professorin, kriminologia, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa