Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1206/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 10

Dosentin arvon myöntäminen HTT Jaana Leinoselle

Vanha tietokanta 541/01.08.00/2020

 

HTT Jaana Leinonen on hakenut sosiaali- ja terveyshallintotieteen, kuntajohtamisen (Health and Social Management Sciences, Municipal Leadership) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 6.4.2020 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on todennut Leinosen hakeman dosentuurin tarkoituksenmukaiseksi laitoksen opetuksen ja tutkimuksen kannalta seuraavin perustein: " Aiempien julkaisujen pohjalta arvioituna dosentuuri sijoittuu erittäin hyvin sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen, erityisesti kuntajohtamisen tutkimusalueelle. Kuntajohtamista on tarpeen tarkastella eri näkökulmista. HTT Jaana Leinonen on perehtynyt kuntajohtamiseen niin hyvinvoinnin edistämisen, osallisuuden ja eri toimijoiden välisten suhteiden kuin digitaalisuuden ja tietoperustaisuuden näkökulmista. Dosentuuri vahvistaa näiltä osin sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta että perus- ja tieteellistä jatkokoulutusta. Teemat linkittyvät myös Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä Terveystieteiden tiedekuntien yhteisen "Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa" tutkimusyhteisön toimintaan. Kuntajohtamisen tutkimuksen vahvistaminen tuottaa myös tutkittua tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi."

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (21.4.2020) dosentti, emerita tutkimusjohtaja Kaija Majoisen ja professori Pirkko Vartiaisen (Vaasan yliopisto) antamaan lausuntonsa HTT Jaana Leinosen tieteellisestä pätevyydestä sosiaali- ja terveyshallintotieteen, kuntajohtamisen dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Majoinen ja Vartiainen puoltavat dosentin arvon myöntämistä Leinoselle.

 

Leinonen on suorittanut seuraavat tutkinnot: HTT v. 2012 (Lapin yliopisto) ja HM v. 1998 (Lapin yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut yliopistopedagogisia opintoja 25 op v. 2007 (Lapin yliopisto). Nykyisessä tehtävässään hallintotieteen yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa Leinonen on toiminut 1.8.2015 alkaen. Leinonen on toiminut Lapin yliopistossa erilaisissa tehtävissä 3.3.1998 alkaen, mm. apulaisprofessorina vv. 2013-2014, tutkimusjohtajana vv. 2012-2013, yliopisto-opettajana vv. 2012-2015, ma. yliopistonlehtorina vv. 2009-2011, assistenttina vv. 2007-2008 ja yliassistenttina vv. 2006-2007.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 5.8.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Leinosen opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että HTT Jaana Leinonen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Leinoselle sosiaali- ja terveyshallintotieteen, kuntajohtamisen (Health and Social Management Sciences, Municipal Leadership) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa