Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 794/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 5

Dekaanin ehdotus professorin, yritysoikeus, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Vanha tietokanta 1893/01.01.02./2019

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin/apulaisprofessorin, yritysoikeus, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselle. Tehtäväselosteen mukaan: "Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisalueella annetaan opetusta laskentatoimessa, taloustieteissä, verotuksessa ja yritysjuridiikassa. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja hänen odotetaan tekevän kansallista ja kansainvälistä tutkimusta suuntautumisalueeseen liittyvästä yritysjuridiikasta, kuten tilintarkastusoikeudesta, yhtiöoikeudesta tai vero-oikeudesta. Laaja-alainen yritysjuridiikan tuntemus katsotaan eduksi.  Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon kansallinen ja kansainvälinen julkaisutoiminta, tutkimusyhteistyö, kokemus tutkimusryhmän johtamisesta sekä hakijan kokemus ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta ja saamisesta sekä projektien johtamisesta.

 

Professorin/apulaisprofessorin tehtävänä on tutkimuksen lisäksi antaa tehtävänalaan liittyvää opetusta, ohjata väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia sekä osallistua laitoksen muuhun toimintaan. Opetus toteutetaan suomen kielellä. Opetus ja ohjauskokemuksen näyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon suuntautumisalueen tarpeen mukaisesti opetuksen alueen ja sisällön opetus- ja ohjauskokemus, osallistuminen opetuksen kehittämiseen sekä pedagoginen pätevyys. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata ja opettaa tarvittaessa englannin kielellä. Käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan katsotaan eduksi. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi aiempaa työkokemusta tehtäväalueelle kuuluvista tehtävistä.

 

Professorin tehtävä täytetään 1.9.2020 lukien toistaiseksi. Apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän ollessa kyseessä tehtävä täytetään 1.9.2020 lukien neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku (tenure track). Apulaisprofessorin tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle (professori) olisi mahdollista ilman hakumenettelyä."

 

Tehtävää hakivat seuraavat määräaikaan 4.3.2020 mennessä seuraavat hakijat (8): OTT Hokkanen, Marja; OTT Kaisanlahti, Timo; OTT Luukkonen, Marja; OTT Nissinen, Mika; KTT Ruohonen, Janne; OTT Saarinen, Sirkka; KTT Savolainen, Hanna ja OTT Vesala Juha.

 

Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (apulaisprofessori Saara Julkunen pj., professori Anssi Keinänen, professori Raija Komppula, professori Erkki Kontkanen, professori Mervi Niskanen, professori Pasi Syrjä ja dekaani Sari Rissanen) on esittänyt, että tehtävä avataan professoritasolta ja tehtävään otetaan KTT Janne Ruohonen. Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima valintamuistio on liitteenä.

 

Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään 25.6.2020 vapauttanut KTT Janne Ruohosen opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. KTT Janne Ruohonen täyttää johtosäännössä mainitut professorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KTT Janne Ruohonen otetaan professorin, yritysoikeus tehtävään 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KTT Janne Ruohosen ottamiseksi professorin, yritysoikeus tehtävään 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa