Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1119/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 9

Dosentin arvon myöntäminen FT Raisa Fosterille

Vanha tietokanta: 1288/01.08.00/2019

 

FT Raisa Foster on hakenut sosiaalipedagogiikan, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote (Social Pedagogy, especially Artistic Research and Practice), dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 2.9.2019 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin perustein: " Dosentuuri palvelee laitoksen tarpeita taidetta ja tiedettä yhdistävän opetuksen, tutkimushakkeiden ja väitöstutkimusten ohjauksen osalta. Hakijan osaaminen on keskeistä erityisesti sosiaalipedagogiikan oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä, täydentää laitoksen muun henkilökunnan osaamista ja vahvistaa Hyvinvointi yhteiskunnassa -temaattista opintokokonaisuutta."

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (27.9.2019) professori Pauline von Bonsdorffin (Jyväskylän ylipisto) ja professori Veli-Matti Värrin (Tampereen yliopisto). Professori von Bonsdorff on 1.1.2020 lausunnossaan arvioinut, että Fosterin tieteellinen tuotanto ei vielä yllä dosentuuria vastaavalle tasolle. Yhteiskuntatieteiden laitos esitti kolmanneksi asiantuntijaksi professori (emerita) Pirkko Pohjakallio-Koskista (Aalto-yliopisto). Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Värri ja Pohjakallio-Koskinen puoltavat sosiaalipedagogiikan, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote, dosentin arvon myöntämistä Fosterille.

 

Foster on suorittanut seuraavat tutkinnot: MA (School of Art and Design, Visual Culture) v. 2015 (Aalto-yliopisto), FT v. 2013 (Tampereen yliopisto), Postgraduate Diploma v. 2006 (University of Melbourne, Australia) ja MA v. 2001 (Tampereen yliopisto). Nykyisessä tehtävässään osa-aikaisena koordinaattorina/opettajana (University of the Arts, Helsinki, Open University) hän on toiminut 1.8.2018 alkaen, sekä osa-aikaisena tutkijana/tuottajana Björkvistin Säätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa 1.1.2019 alkaen, toimitusjohtajana omassa yrityksessään (Breakbrain Ltd, Tampere), 1.1.2015 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. johtavana tutkijana 1-6/2019 (Tiina ja Antti Herlinin Säätiön rahoittama tutkimus), itsenäisenä taiteilijana 7-12/2018 (Tampere/Akureyri, Taiteen edistämiskeskus), johtavana tutkijana vv. 2015-2018 (Art-Eco, Koneen Säätiön rahoittama hanke), sekä opettajana v. 2012 (Mikkelin ammattikorkeakoulu). 

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 1.7.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Raisa Fosterin opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Raisa Foster täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Fosterille sosiaalipedagogiikan, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote (Social Pedagogy, especially Artistic Research and Practice) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa