Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 685/03.04.09/2020

 

Valmistelija Kaisu Kortelainen

§ 3

FM Lauri Tavin yleisen kielitieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L.

 

FM Lauri Tavin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Prosodic cues of speech under stress: Phonetic exploration of Finnish emergency calls on tarkastettu julkisesti 26.6.2020. Vastaväittäjä professori emeritus Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka (TUNI) sekä tiedekunnan edustaja professori Mikko Laitinen puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät sille arvosanaa laudatur.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

 

Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki väitöskirjaan:

https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3403-1/urn_isbn_978-952-61-3403-1.pdf

 

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Lauri Tavin väitöskirjan arvosanalla laudatur.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa