Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1242/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 5

Dekaanin ehdotus PsT Jaana Viljarannan ottamisesta professorin, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.??

Professorin, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Tehtäväselosteen mukaan: "Professorin, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävä sijoittuu filosofisessa tiedekunnassa kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Psykologia on Itä-Suomen yliopistossa oma koulutusala, joka kouluttaa psykologian alan asiantuntijatehtäviin. Psykologiassa voidaan suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä tohtorin tutkinnot. 

Yliopiston tutkimusprofiili muodostuu neljästä profiilialueesta, joilla huippututkimus tuottaa ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin (www.uef.fi/tutkimus). Oppimisen motivaatiotutkimuksen professorin tehtävänä on vahvistaa Itä-Suomen yliopiston ja psykologian oppiaineen nykyisiä tutkimuksen painopistealueita erityisesti oppimisen motivaatiotutkimuksen alalla oppiaineen vahvuusalueilla " Elämänkulku, koulutus ja kasvatus" ja " Hyvinvointi työssä ja opiskelussa".

Professorin tehtävänä on kehittää oppimisen motivaatiotutkimuksen sisällöllisiä ja metodisia lähtökohtia. Tutkimuksen tulisi kohdistua oppimismotivaation kehitykseen ja sitä säätelevien yksilöllisten ja kontekstuaalisten tekijöiden tunnistamiseen eri toimintaympäristöissä. Monipuolinen määrällisten metodien soveltaminen (ml. yksilö- ja muuttujakeskeiset tarkastelut) ja prosessitutkimuksen asetelmien hyödyntäminen yksilöllisten oppimisen motivaatiopolkujen muodostumisessa katsotaan tehtävän hoitamisen kannalta eduksi.

Lisäksi professorin tehtävänä on edistää alansa tieteellistä tutkimusta, pedagogiikan kehittämistä sekä toimia alansa asiantuntijatehtävissä. Hän osallistuu tutkimushankkeiden valmisteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen, täydentävän tutkimusrahoituksen hakemiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi hän ohjaa oman alansa väitöskirjatutkimuksia, osallistuu oman alansa opetukseen ja pro gradu -tutkielmien ohjaukseen. Professori hyödyntää työssään monipuolista tutkimusmetodologista osaamistaan ja pystyy opettamaan sekä suomen että englannin kielellä.  

Tehtävä täytetään kutsusta 1.10.2020 lukien toistaiseksi."

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on tarkoitus kutsua PsT Jaana Viljaranta. Kyseessä on Viljarannan vakinaistamispolulla (Tenure Track) eteneminen.  

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä. 

Asiantuntijalausunnot PsT Jaana Viljarannan kelpoisuudesta ja ansioista professorin tehtävään on pyydetty dekaanin 28.4.2020 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Risto Hotulainen (Helsingin yliopisto)?ja professori Marja Vauras (Turun yliopisto). Asiantuntijat ovat yhteislausunnossaan todenneet, että Viljaranta on kiistatta kelpoinen kyseiseen tehtävään.?

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Kyseisen professorin tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (dekaani, professori Janne Pietarinen, professori Pia Heilmann, professori Tuula Keinonen ja varadekaani, professori Pertti Väisänen) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että PsT Jaana Viljranta otetaan tehtävään. 

Pst Jaana Viljaranta täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Viljanranta on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PsT Jaana Viljaranta otetaan professorin, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävään 1.10.2020 lukien toistaiseksi. 

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PsT Jaana Viljarannan ottamisesta professorin, oppimisen motivaatiotutkimus, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa