Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1022/01.01.02/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 6

Professorin, tietojenkäsittelytiede, erityisesti puheteknologia, tenure track -tehtävän tehtäväntäyttöseloste ja dekaanin ehdotus apulaisprofessori Tomi Kinnusen kutsumiseksi tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Apulaisprofessori Tomi Kinnunen on otettu apulaisprofessorin, tietojenkäsittelytiede, erityisesti puheteknologia, Tenure Track -tehtävään ajalle 1.1.2017-31.12.2020. Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen laitokselle.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaisena tiedekunnan tehtävätäyttötoimikuntana toiminut arviointiryhmä puheenjohtajanaan dekaani Jukka Jurvelin, jäseninään tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari, professori Timo Tokola (metsätieteiden osasto) ja professori Mikko Kolehmainen (ympäristö- ja biotieteiden laitos) on arvioinut apulaisprofessori Tomi Kinnusen ansioitumista ja kelpoisuutta. Toimitettujen asiakirjojen ja haastattelun perusteella arviointiryhmä päätyi siihen, että lainmukaiset edellytykset kutsumenettelyn käynnistämiseksi täyttyvät ja että apulaisprofessori Tomi Kinnunen on kutsuttavissa alansa professuuriin. Tenure Track toimikunta on puoltanut arvioinnin käynnistymistä kokouksessaan 31.8.2020.

 

 

 

Esittelylistan liitteenä ovat arviointiryhmän muistio sekä Kinnusen cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani päättää, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tietojenkäsittelytieteen, erityisesti puheteknologian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen tehtävään kutsuttavasta. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta esityslistan liitteenä.

 

Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee tietojenkäsittelytieteen, erityisesti puheteknologian professorin tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen tehtävään kutsuttavasta.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa