Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 777/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 4

Dekaanin ehdotus PhD Maaike (Mieke) Rijkenin ottamisesta professorin, terveyshallintotiede, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut (20 %), tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Dno 777/01.01.02/2020

 

Valmistelija: Ulla Hurskainen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Professorin, terveyshallintotiede, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut (Health Management Sciences, International Health and Social Services), tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle. Tehtäväselosteen mukaan: "Terveyshallintotieteen, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut, professorin tehtävänä on vastata sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella yhdessä laitoksen muiden professorien kanssa. Professuuri sijoittuu sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja terveystaloustieteen pääaineiden kanssa samaan yksikköön ja yhteistyö eri pääaineiden välillä on tiivistä. Professori osallistuu myös Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä Terveystieteiden tiedekuntien yhteisen "Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa" tutkimusyhteisön toimintaan.

 

Yksilöityinä professorin tehtävinä ovat vahvistaa terveyshallintotieteen tutkimusta ja opetusta 1) kansainvälisen sosiaali- ja terveyspalvelututkimuksen näkökulmasta, erityisesti eri asiakasryhmät ja palvelujen integraatio, 2) kehittämällä palvelujen vaikuttavuuden mittaamista ja mittaamisen menetelmiä sekä 3) edistää ulkopuolisen, kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaa. Professori antaa tehtävänalaan liittyvää opetusta englanninkielisillä sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteritutkinnon opintojaksoilla sekä ohjaa englanninkielisiä väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia. Tehtävään valittavan odotetaan kehittävän alansa tutkimusta monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä ja osallistuvan monitieteisten, kansainvälisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen.

 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää: 1) Tohtorin tutkintoa terveyshallintotieteessä tai muulla soveltuvalla tieteenalalla. Terveyshallintotieteen soveltavaa tutkimus- ja teoriaosaamista sekä näyttöä tieteellisestä julkaisemisesta. Professuuri kohdentuu erityisesti kansainväliseen sosiaali- ja terveyspalvelututkimukseen ja palvelujen vaikuttavuuden mittaamiseen. Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä. 2) Yhteistyöverkostoja ja näyttöjä sekä käytännön toimijoiden että kansainvälisten tutkijoiden ja tutkijaryhmien kanssa. 3) Kokemusta kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkimisesta, siinä onnistumisesta ja hankkeiden johtamisesta. 4) Johtamis- ja vuorovaikutusosaamista sekä tiimien että monitieteisten tutkimusryhmien ja verkostojen johtamisen osalta.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.12.2020 alkaen 20 % tehtävänhoito-osuudella."

 

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on tarkoitus kutsua PhD Maaike (Mieke) Rijken.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Asiantuntijalausunnot Rijkenin kelpoisuudesta ja ansioista professorin, terveyshallintotiede, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut, tehtävään on pyydetty dekaanin 7.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Terje P. Hagen, University of Oslo ja tutkimusprofessori Timo Sinervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet, että Rijken on kiistatta kelpoinen tehtävään.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, terveyshallintotiede, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut tehtäväntäyttötoimikunta (professori Johanna Lammintakanen (pj), professori Sanna Laulainen ja professori Ismo Linnosmaa) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että Rijken otetaan tehtävään.

 

PhD Maaike (Mieke) Rijken täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, terveyshallintotiede, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Rijken on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PhD Maaike (Mieke) Rijkenin otetaan professorin, terveyshallintotiede, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut (Health Management Sciences, International Health and Social Services), tehtävään 1.12.2020 alkaen toistaiseksi. Tehtävän hoito-osuus on 20%. 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PhD Maaike (Mieke) Rijkenin ottamisesta professorin, terveyshallintotiede, kansainväliset sosiaali- ja terveyspalvelut, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa