Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1007/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 51

Dosentin arvon myöntäminen OTT Minna Pappilalle

OTT Minna Pappila on hakenut metsä- ja biodiversiteettioikeuden (Forest and Biodiversity Law) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 8.6.2020 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Oikeustieteiden laitos on todennut Pappilan hakeman dosentuurin tarkoituksenmukaiseksi laitoksen opetuksen ja tutkimuksen kannalta seuraavin perustein: "Dosentuuri vahvistaa erityisesti ympäristöoikeuden tutkimusta ja opetusta. Kokemukset opetusyhteistyöstä hakijan kanssa ovat hyvät."

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (11.6.2020) ympäristöoikeuden professori Kai Kokon (Helsingin yliopisto) ja tutkimusprofessori Jukka Similän (Lapin yliopisto) antamaan lausuntonsa OTT Minna Pappilan tieteellisestä pätevyydestä metsä- ja biodiversiteettioikeuden dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Kokko ja Similä puoltavat dosentin arvon myöntämistä Pappilalle.

 

Pappila on suorittanut seuraavat tutkinnot: OTT v. 2012 (Turun yliopisto), OTL v. 2005 (Turun yliopisto) ja OTM v. 1998 (Turun yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut yliopistopedagogisia opintoja 25 op v. 2015 (Turun yliopisto). Nykyisessä tehtävässään tutkijatohtorina Turun yliopistossa Pappila on toiminut 1.9.2019 alkaen. Aikaisemmin Pappila on toiminut mm. tutkijatohtorina vv. 2016-2019 (Turun yliopisto), yliopisto-opettajana v. 2016 (Turun yliopisto), tutkijatohtorina vv. 2012-2015 (Lapin yliopisto, UEF) ja oikeudellisena neuvonantajana (luonnonsuojelulaki) Suomen Ympäristöministeriössä v. 2014.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 21.9.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Pappilan opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että OTT Minna Pappila täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Pappilalle metsä- ja biodiversiteettioikeuden (Forest and Biodiversity Law) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa