Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1002/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 52

Dekaanin ehdotus professorin, palvelujohtaminen, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin/apulaisprofessorin, palvelujohtaminen, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselle. Tehtäväselosteen mukaan: "Palvelujohtamisen suuntautumisalueen tutkimuksessa keskitymme ns. perinteisiin johtamisen ja markkinoinnin teemoihin, minkä lisäksi olemme tehneet rohkeasti avauksia myös uusille, relevanteille, mutta vielä vähemmän tutkituille alueille kuten osuustoiminta ja sen johtaminen sekä luottamustutkimus. Opetuksessa toteutamme johtamisen ja markkinoinnin tieteenalarajat ylittävää tutkimusperustaista opetusta, usein yhteisopettajuutta suosien ja siten tarjoamme opiskelijoille varsin kattavan kokonais-näkemyksen liiketoiminnan eri osa-alueista.

 

Professorin/apulaisprofessorin tehtävänä on vahvistaa johtamisen tutkimusta ja opetusta keskittyen johtamista, johtajuutta ja organisaatioita käsitteleviin teemoihin palvelujohtamisen kontekstissa. Näitä voivat olla esimerkiksi aineettoman pääoman johtamisen sekä kilpailukyvyn johtamiseen liittyvät tee-mat. Valittavan henkilön tulee ohjata opiskelijoita niin kandidaatti-, maisteri- kuin tohtoritasoilla sekä osallistua laitoksen muuhun toimintaan. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista hanketoimintaan, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään kauppatieteiden tohtorin tutkintoa tai muuta soveltuvaa tohtorin tutkintoa johtamisen alalta, näyttöjä johtamiseen suuntautuvasta tutkimuksesta sekä aiempaa kokemusta opetus- ja ohjaustyöstä. Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon kansallinen ja kansainvälinen julkaisutoiminta, tutkimusyhteistyö, kokemus tutkimusryhmän johtamisesta sekä hakijan kokemus ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta ja saamisesta sekä projektien johtamisesta.

 

Opetus- ja ohjauskokemuksen näyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon oppiaineen tarpeen mukaisesti suuntautuvan opetuksen alueen ja sisällön opetus- ja ohjauskokemus, osallistuminen opetuksen kehittämiseen sekä pedagoginen pätevyys. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata ja opettaa englannin kielellä. Käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan katsotaan eduksi. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi aiempaa työkokemusta tehtäväalueelle kuuluvista tehtävistä.

 

Professorin tehtävä täytetään 1.9.2020 lukien toistaiseksi. Apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän ollessa kyseessä tehtävä täytetään 1.9.2020 lukien neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku (tenure track). Apulaisprofessorin tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle (professori) olisi mahdol-lista ilman hakumenettelyä."

 

Tehtävää hakivat määräaikaan 4.3.2020 mennessä seuraavat hakijat (18): TkT Anttila Erkki, KTT Blomberg Annika, KTT Heilmann Pia, KTT Heikkinen Anna, KTT Hiltunen Esa, KTM Hänninen Mikko, KTT Ikonen Mir-jami, KTT Karhapää Sari-Johanna, KTT Mattila Malla, DSc (Econ) Ojasalo Jukka, KTT Peltonen Tuomo, KTT Pura Minna, KTT Rintamäki Timo, KTT Ryömä Arto, PhD Sääksjärvi Maria, KTT Tuominen Pasi, KTT Vanhala Mika ja KTT Yrjölä Mika. Hakija Vanhala on peruuttanut hakemuksensa 25.8.2020.

 

Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (apulaisprofessori Saara Julkunen pj., professori, dekaani Sari Rissanen, professori Anu Puusa, professori Tommi Laukkanen) on esittänyt, että tehtävä avataan professoritasolta ja tehtävään otetaan KTT Pia Heilmann.

 

Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima valintamuistio on liitteenä.

Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään vapauttanut KTT Pia Heilmannin opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. KTT Pia Heilmann täyttää johtosäännössä mainitut professorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KTT Pia Heilmann otetaan professorin, palvelujohtaminen tehtävään 1.11.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KTT Pia Heilmannin ottamiseksi professorin, palvelujohtaminen tehtävään 1.11.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa