Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 685/03.04.09/2020

 

Valmistelija Kaisu Kortelainen

§ 3

TM Leena Hartuksen eksegetiikan alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L.

 

TM Leena Hartuksen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Dynamic Equivalence and Theological Terms in Bible Translations. With Special Reference to 'Righteousness', 'Flesh' and 'in Christ' on tarkastettu julkisesti 18.9.2020. Vastaväittäjä Antti Laato (Åbo Akademi) sekä tiedekunnan edustaja professori Antti Raunio puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä teologian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät sille arvosanaa cum laude approbatur.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

 

Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki väitöskirjaan: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3347-8/urn_isbn_978-952-61-3347-8.pdf

 

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TM Leena Hartuksen väitöskirjan arvosanalla cum laude approbatur.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa