Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 685/03.04.09/2020

 

Valmistelija Kaisu Kortelainen

§ 4

TM Laura Kallatsan käytännöllisen teologian alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L.

 

TM Laura Kallatsan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Homoseksuaalisuus ja papit: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan on tarkastettu julkisesti 4.9.2020. Vastaväittäjä dosentti Johan Bastubacka (Helsingin yliopisto) sekä tiedekunnan edustaja professori Martin Ubani puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä teologian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät sille arvosanaa magna cum laude approbatur.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta.

 

Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki väitöskirjaan: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3420-8/urn_isbn_978-952-61-3420-8.pdf

 

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TM Laura Kallatsan väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa