Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 886/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 8

Dekaanin ehdotus professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon. Tehtävän tehtäväselosteen mukaan:" Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston vieraiden kielten ja käännöstieteen oppiaineryhmässä koulutetaan kielten opettajia, asiantuntijoita ja kääntäjiä. Osaston toiminnassa painottuvat niin tutkimuksessa kuin koulutuksessa keskeisinä teemoina 1) kielet ja kääntäminen kontaktitilanteissa sekä 2) kulttuuriset kohtaamiset ja muutos paikallisella ja globaalilla tasolla. Kielten ja kulttuurien yksikkönä osaston tutkimus on kiinnittynyt vahvasti Itä-Suomen yliopiston kansainväliseen Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat - profiilialueeseen.

 

Käännöstieteen oppiaineessa on professorin lisäksi yliopistonlehtori (kielitieteen metodologia) sekä yliopisto-opettaja (tulkkaus ja kääntäminen). Oppiaineen henkilökunta työskentelee yli oppiainerajojen yhteistyössä kieliaineiden henkilökunnan kanssa. Käännöstieteen professorin tutkimus- ja opetusaloja ovat käännösprosessien tutkimus ja korpustutkimus, mutta erityisesti prosesseja ja kääntäjän työtä muuttava käännösteknologioiden tutkimus.

 

Käännöstieteen professorin tulee edistää alansa tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta. Professori vastaa alan kehittämisestä. Professorin tehtäväkenttään kuuluu oman alansa tutkimushankkeiden valmistelu, eri kieliaineissa tehtävien käännöstieteellisten opinnäytetöiden ohjaus yhdessä kieliaineiden metodologian yliopistonlehtorin sekä erillisten kieliaineiden professorien kanssa, käännöstieteellisen tutkimuksen menetelmäopetus ja alan jatko-opintojen edistäminen. Professori osallistuu humanistisen osaston muun henkilökunnan tavoin osaston yhteisten kurssien suunnitteluun, koordinointiin ja toteuttamiseen. Lisäksi professori antaa opetusta ja ohjausta kansainvälisessä MDP in Linguistics Data Sciences -maisteriohjelmassa. Professuuriin kuuluu yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten tutkimuksesta tiedottaminen ja asiantuntijana toimiminen.

 

Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan filosofisen tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioidenperusteella. Hakijan tai tehtävään esitettävän tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan vahvaa näyttöä käännöstieteeseen, erityisesti käännösteknologiaan suuntautuvasta tutkimuksesta sekä kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä. Kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta ja muu akateeminen johtamiskokemus katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä ohjata ja opettaa suomen ja englannin kielillä.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää kolmen vuoden määräajalle 1.8.2020 lukien. Määräaikaisuuden perusteena ovat käännöstieteen tutkimuksen kehittäminen ja vahvistaminen sekä osaston tehtävien määräaikaiset tehtäväjärjestelyt." 

Professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävä on ollut haettavana 13.2.2020 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää hakivat (4): FT Koponen, Maarit; FT Mäkisalo, Jukka; FT Penttilä, Esa ja FT Salmi, Leena. Hakijayhteenveto liitteenä.

  

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

Asiantuntijalausunnot hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista pyydettiin dekaanin 25.3.2020 tekemän päätöksen mukaan seuraavilta: professori (emerita) Krista Varantola (Tampereen yliopisto) ja professori Hanna Risku (University of Vienna). Asiantuntijalausunto liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (varadekaani Jopi Nyman (pj.), professori Risto Turunen,  professori Ilkka Huhta ja professori Marjatta Palander on esittänyt, että tehtävään otetaan FT Maarit Koponen. Valintamuistio on liitteenä.

 

FT Maarit Koponen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävään ja hänellä on opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Koponen on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Koposen opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito). 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Maarit Koponen otetaan professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävään määräajalle 1.1.2021-31.12.2023. Määräaikaisuuden perusteena ovat käännöstieteen tutkimuksen kehittäminen ja vahvistaminen sekä osaston tehtävien määräaikaiset tehtäväjärjestelyt.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Maarit Koposen ottamiseksi professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa