Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 902/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 7

Dekaanin ehdotus professorin, terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Professorin terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle.

 

Terveystaloustieteen, ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät, professorin tehtävänä on vastata terveystaloustieteen, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmien opetuksesta, kehittämisestä ja soveltamisesta terveystaloustieteen tutkimukseen. Professorin tehtävänä on tutkimuksen lisäksi antaa tehtävänalaan liittyvää opetusta, ohjata väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia sekä osallistua laitoksen muuhun toimintaan.

 

Terveystaloustieteen professuuri sijoittuu sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon pääaineiden kanssa samaan yksikköön ja yhteistyö eri pääaineiden välillä on tiivistä. Sosiaali- ja terveystaloustieteen professori osallistuu myös Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä Terveystieteiden tiedekuntien yhteisen "Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa" tutkimusyhteisön toimintaan.

 

Yksilöityinä professorin tehtävinä on kehittää, suunnitella ja toteuttaa terveystaloustieteen maisterikoulutusta sekä kehittää ja toteuttaa terveystaloustieteen tieteellisen jatkokoulutuksen opetusta ja ohjausta erityisesti kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien, ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmien näkökulmasta. Lisäksi professorin tehtävään kuuluu terveystaloustieteen tutkimuksen tekeminen ja ulkopuolisen rahoituksen hankinta. Professorin edellytetään antavan opetusta suomen ja englannin kielillä. Tehtävään valittavan toivotaan kehittävän alansa tutkimusta monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä ja osallistuvan monitieteisten tutkimushankkeiden organisointiin. Terveystaloustieteen professori toimii myös sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen johtoryhmän jäsenenä.

 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

1) Terveystaloustieteen tutkimus- ja teoriaosaamista sekä näyttöä tieteellisestä julkaisemisesta tehtävän alalla. Tutkimusalan kehittäminen edellyttää vahvaa ekonometrian, kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien ja taloudellisen arvioinnin menetelmien hallintaa ja näyttöä näiden soveltamista terveystaloustieteen tutkimuksessa. Tämän vuoksi on tärkeää sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan tuntemus ja toimintalogiikan sisällöllinen ymmärtäminen.

2) Olemassa olevia yhteistyöverkostoja sekä moniammatillisiin käytännön toimijoihin että kansallisiin ja kansainvälisiin monitieteisiin tutkimuslaitoksiin. Vakiintuneet yhteistyöverkostot ovat olennaisia sekä pääaineen kehittämisessä että tutkimusrahoituksen hakemisessa.

3) Kokemusta hankerahoituksen hankkimisesta, siinä onnistumisesta ja hankkeiden johtamisesta.

4) Johtamis- ja vuorovaikutusosaamista sekä tiimien että monitieteisten tutkimusryhmien ja verkostojen johtamisen osalta.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa taloustieteen, terveystaloustieteen tai muulta soveltuvalta alalta ja hänen odotetaan tekevän terveystaloustieteen tutkimusta ekonometriasta, taloudellisen arvioinnin ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä sekä näiden sovelluksista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suoritetut opinnot ja tutkinnot kvantitatiivisissa menetelmissä (esim. matematiikka ja tilastotiede) huomioidaan hakijan eduksi.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.1.2021 alkaen toistaiseksi."

 

Tehtävää hakivat määräaikaan 4.5.2020 mennessä seuraavat hakijat (2): TkT Linna Mika ja HTM Lipponen Samuli.

 

Tehtäväntäyttötoimikunnan (professori Johanna Lammintakanen pj., professori Ismo Linnosmaa, professori Mika Linden ja professori Janne Martikainen) esityksestä dekaanin päätöksellä 1.6.2020 tehtävän kärkihakijaksi valittiin TkT Mika Linna. Hakija Lipposelta puuttuu tehtävässä edellytettävä tohtorin tutkinto.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Asiantuntijalausunnot TkT Mika Linnan kelpoisuudesta ja ansioista professorin, terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät, tehtävään on pyydetty dekaanin 1.6.2020 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Tor Iversen (Oslon yliopisto) ja professori Mika Kortelainen (Turun yliopisto). Asiantuntijoiden yhteislausunto liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät, tehtäväntäyttötoimikunta esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin ja haastatteluun perustuen, että TkT Mika Linna otetaan tehtävään.

 

TkT Mika Linna täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Linna on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että TkT Mika Linna otetaan professorin, terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät, tehtävään 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.

 

Esitys  Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta TkT Mika Linnan ottamisesta professorin, terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa