Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1585/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 6

Dosentin arvon myöntäminen KT Heta Tuomiselle

KT Heta Tuominen on hakenut Kasvatustieteen, erityisesti opiskelumotivaation ja -hyvinvoinnin tutkimuksen (Education, especially research on student motivation and well-being) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 30.3.2020 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto on todennut Tuomisen hakeman dosentuurin tarkoituksenmukaiseksi osaston opetuksen ja tutkimuksen kannalta seuraavin perustein: " Kasvatustieteen dosentuurin ala on erityisesti opiskelumotivaation ja -hyvinvoinnin tutkimus. Tutkimusalat liittyvät soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkimusaloihin ja vahvistavat niitä. Heta Tuomisen tutkimus vahvistaa myös sosioemotionaalisiin tekijöihin liittyvää oppimisen tutkimusta koulutuksen eri konteksteissa."

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (17.4.2020) professori Marja-Kristiina Lerkkasen (Jyväskylän yliopisto) ja professori Kirsi Pyhällön (Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa KT Heta Tuomisen tieteellisestä pätevyydestä kasvatustieteen, erityisesti opiskelumotivaation ja -hyvinvoinnin tutkimuksen dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Lerkkanen ja Pyhältö puoltavat dosentin arvon myöntämistä Tuomiselle.

 

Tuominen on suorittanut seuraavat tutkinnot: KT v. 2012 (Helsingin yliopisto) ja KM v. 2002 (Helsingin yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut yliopistopedagogisia opintoja 10 op v. 2009 (Helsingin yliopisto). Nykyisessä tehtävässään yliopistonlehtorina Tuominen on toiminut 1.9.2018 alkaen, lisäksi Tuomisella on 2,5 vuoden yliopistotutkijan paikka, vv. 2019-2021 (TIAS, Turun yliopisto). Aiemmin hän on toiminut mm. tutkijatohtorina vv. 2015-2018, vv. 2013-2014 (Helsingin yliopisto), oa. projektitutkijana vv. 2010-2011 (Helsingin yliopisto) ja tohtorikoulutettavana vv. 2004-2012 (Helsingin yliopisto).

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 8.10.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Tuomisen opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että KT Heta Tuominen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Tuomiselle kasvatustieteen, erityisesti opiskelumotivaation ja -hyvinvoinnin tutkimuksen (Education, especially research on student motivation and well-being) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa