Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 752/01.01.02/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 5

Dekaanin ehdotus rehtorille säteilybiologian ja säteilyn terveysvaikutukset, erityisesti ionisoiva säteily osa-aikaisen määräaikaisen professorin tehtävän täytöstä. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Yliopiston rehtori on ottanut tiedekuntaneuvoston esityksestä 26.10.2017 Sisko Salomaan säteilybiologian ja säteilyn terveysvaikutukset, erityisesti ionisoiva säteily osa-aikaiseen (55 %) määräaikaiseen professorin tehtävään ajalle 1.12.2017-31.5.2020. Määräaikainen professuuri sijoittuu tiedekunnan ympäristö- ja biotieteiden laitokselle ja pohjautuu hankerahoitukseen. Salomaa toimii osa-aikaisen professuurin ohella Säteilyturvakeskuksessa.

 

Ajalle 1.6.2020-31.12.2021 sijoittuvan jatkon (10 %) kautta varmistetaan meneillään olevat toiminnot yliopistoyhteistyön puitteissa.

 

Professori Sisko Salomaan cv ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Luonnos tehtäväntäyttöselosteeksi esityslistan liitteenä.

 

Dekaani päättää vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että professori Sisko Salomaa jatkaa säteilybiologian ja säteilyn terveysvaikutukset, erityisesti ionisoiva säteily osa-aikaisen (10 %) määräaikaisen professorin tehtävässä 1.5.2020-31.12.2021.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa