Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 685/03.04.09/2020

 

Valmistelija Kaisu Kortelainen

§ 3

TM Kaisa Puustisen eksegetiikan alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L.

 

TM Kaisa Puustisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Jumala pyörähti pari tanssiaskelta" - lastenraamatut funktionaalisen ekvivalenssin valossa on tarkastettu julkisesti 22.5.2020. Vastaväittäjä dosentti Kari Kuula (Helsingin yliopisto) sekä tiedekunnan edustaja dosentti Anssi Voitila puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä teologian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät sille arvosanaa cum laude approbatur.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan ja vastaväittäjän lausunnosta.

 

Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki väitöskirjaan:

https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3349-2/urn_isbn_978-952-61-3349-2.pdf

 

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TM Kaisa Puustisen väitöskirjan arvosanalla cum laude approbatur.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa