Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 810/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 4

Lääkeainetoksikologian professorin tehtävä, tehtäväntäyttöseloste apulaisprofessori Jaana Rysän kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella on vapautunut lääkeainetoksikologian professorin tehtävä. Laitos esittää, että tehtävä täytetään kutsumenettelyllä niin, että siihen kutsutaan apulaisprofessori Jaana Rysä toistaiseksi. Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, farmasian laitos.

 

Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Jaana Rysä on suorittanut biokemian maisterin tutkinnon vuonna 1998 Oulun yliopistossa ja filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 2008 Oulun yliopistossa. Lisäksi hän on suorittanut toksikologian maisterin tutkinnon 2013 Itä-Suomen yliopistossa. Farmakologian ja toksikologian dosentin arvo hänelle on myönnetty vuonna 2009 Oulun yliopistosta.

 

Jaana Rysä toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella apulaisprofessorina (tenure track). Aiemmin hän on toiminut Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitoksella yliopistotutkijana (2014-2017) ja akatemiatutkijana (2014-2019). Lisäksi hän on toiminut vuodesta 2018 alkaen toksikologian oppiaineen vastuuhenkilönä ja kansainvälisen maisteriohjelman johtajana.

 

Jaana Rysän julkaisuluettelo sisältää 75 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä alkuperäisartikkelia. Hän on ohjannut 8 väitöskirjatyötä, joista kolmessa pääohjaajana ja ohjaa parhaillaan seitsemää, joista viidessä pääohjaajana. Hän on toiminut väitöskirjan esitarkastajana viisi kertaa. Tutkimusrahoitusta Jaana Rysä on hankkinut yksin tai konsortioiden jäsenenä yhteensä vuodesta 2014 alkaen noin 1,9 miljoonaa euroa.

 

Jaana Rysän CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla Jaana Rysä täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, lääkeainetoksikologia, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Lääkeainetoksikologian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttävät tehtävänalan ja tehtävänmääritykset. Selosteessa ei vaadita professorin, lääkeainetoksikologia, tehtävään kutsuttavalta käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä Jaana Rysän kutsumiseksi tehtävään. Jaana Rysän suostumus on liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa