Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 780/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 5

Dosentin arvon myöntäminen YTT Henna Pirskaselle

Ent. dnro 1585/01.08.00/2019

 

YTT Henna Pirskanen on hakenut sosiaalityön, erityisesti lapsuus- ja perhetutkimuksen (Social Work, especially Childhood and Family Research), dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 12.10.2019 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin perustein: " Laitoksen painoaloista sekä Hyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus että Kasvatus, koulutus ja työ liittyvät Pirskasen asiantuntijuuteen".

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (7.2.2020) professori, emerita Anja Riitta Lahikaisen (Tampereen yliopisto) ja professori Merja Aniksen (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa YTT Henna Pirskasen tieteellisestä pätevyydestä sosiaalityön, erityisesti lapsuus- ja perhetutkimuksen dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Lahikainen ja Anis puoltavat sosiaalityön, erityisesti lapsuus- ja perhetutkimuksen dosentin arvon myöntämistä Pirskaselle.

 

Pirskanen on suorittanut seuraavat tutkinnot: YTT v. 2011 (Jyväskylän yliopisto) ja YTM v. 2003 (Kuopion yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut yliopistopedagogiset opinnot v. 2018 (10 op, Jyväskylän yo), Sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopintoja 30 op (Jyväskylän Avoin yliopisto) sekä Oikeustieteen opintoja 65 op (Lapin yo ja Jyväskylän kesäyliopisto). Nykyisessä tehtävässään sosiaalityön yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa Pirskanen on toiminut 12.8.2019 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. tutkijatohtorina vv. 2017-2019 sekä 2013-2014 (Jyväskylän yo), yliopistonopettajana 8-12/2018 (Jyväskylän yo), erikoistutkijana vv. 2014-2017 (Jyväskylän yo).

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 21.4.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Henna Pirskasen opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että YTT Henna Pirskanen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Pirskaselle sosiaalityön, erityisesti lapsuus- ja perhetutkimuksen (Social Work, especially Childhood and Family Research) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa