Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 783/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 6

Dosentin arvon myöntäminen YTT Kati Turtiaiselle

 

Ent. dnro 1637/01.08.00/2019

 

YTT Kati Turtiainen on hakenut sosiaalityön, erityisesti maahanmuuttajatyön tutkimuksen (Social Work, especially Research on Work with Migrants), dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 31.10.2019 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin perustein: " Kati Turtiaisen dosentuurihakemus on tarkoituksenmukainen Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminnan kannalta. Se sijoittuu erityisesti laitoksen painoalalle Liikkuvuus ja rajat."

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (24.1.2020) professori Mia Hakovirran (Turun yliopisto) ja dosentti Arja Jokisen (Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa YTT Kati Turtiaisen tieteellisestä pätevyydestä sosiaalityön, erityisesti maahanmuuttajatyön tutkimuksen dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Hakovirta ja Jokinen puoltavat sosiaalityön, erityisesti maahanmuuttajatyön tutkimuksen dosentin arvon myöntämistä Turtiaiselle.

 

Turtiainen on suorittanut seuraavat tutkinnot: YTT v. 2012 (Jyväskylän yliopisto) ja YTL v. 2008 (Jyväskylän yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut kansainvälisen sosiaalityön jatkotutkinnon (INDOSOW) v. 2013, kulttuurienvälisen konfliktinhallinnan tutkinnon v. 2011 (Alice Salomon Hochschule, Berliini/Saksa), Ryhmärakentamisen ohjaajan tutkinnon v. 2005 (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu) sekä Ammatillisen opettajan tutkinnon v. 2003 (Jyväskylän Ammattikorkeakoulu). Nykyisessä tehtävässään sosiaalityön yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistolla Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa Turtiainen on toiminut 1.10.2014 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. maahanmuuttopalveluiden johtajana vv. 2003-2014 (Jyväskylän kaupunki), apurahatutkijana vv. 2010-2011 (Kunnallisalan kehittämissäätiö), sekä sosiaalityön kandidaatin tutkielmien osa-aikaisena ohjaajana vv. 2012-2014 (Jyväskylän avoin yliopisto).

 

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 21.4.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Kati Turtiaisen opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että YTT Kati Turtiainen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Turtiaiselle sosiaalityön, erityisesti maahanmuuttajatyön tutkimuksen (Social Work, especially Research on Work with Migrants) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa