Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 784/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 7

Dosentin arvon myöntäminen PhD Dylan Geraetsille

Ent. dnro 1300/01.08.00/2019

 

PhD Dylan Geraets on hakenut kauppaoikeuden (Trade Law) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 5.9.2019 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Oikeustieteiden laitoksen johtaja on todennut dosentuurin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta seuraavin perustein: " Laitos puoltaa Dylan Geraetsin dosenttihakemusta. Laitoksella on tutkimusyhteistyötä hänen kanssaan ja hänen osaamisensa hyödyttää laitoksen opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä. Dosentuurilla on läheinen yhteys eurooppaoikeus-oppiaineen toimintaan ja aktiviteetteihin."

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (4.10.2019) professori Rafael Leal-Arcasin (Queen Mary University of London) ja professori Jan Klabbersin (Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Dylan Geraetsin tieteellisestä pätevyydestä kauppaoikeuden dosentin arvoa varten. Asiantuntija professori Rafael Leal-Arcas ilmoitti 10.3.2020, ettei hänellä ole mahdollisuutta antaa lausuntoaan. Näin ollen oikeustieteiden laitoksen esittämänä dekaani nimitti (12.3.2020) kolmanneksi asiantuntijaksi apulaisprofessori Elisa Baroncinin (Universitá di Bologna). Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Klabbers ja Baroncini puoltavat kauppaoikeuden dosentin arvon myöntämistä Geraetsille.

 

Geraets on suorittanut seuraavat tutkinnot: PhD v. 2016 (Doctor of Laws at KU Leuven, Belgium) ja MSc v. 2010 (Master Public Policy and Human Development, Maastricht University), LL.M v. 2009 (Master Globalization And Law, Maastricht University) sekä LL.B v. 2008 (Bachelor European Law School, Maastricht University). Nykyisessä tehtävässään Associate - Advocaat, Mayer Brown Europe-Brussels LLP -yhtiössä Geraets on toiminut 1.8.2016 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. professorina vv. 2017-2018 (KU Leuven Campus Brussels), Legal intern, Appellate Body Secretariat, v. 2016 (WTO, Geneve), Independent Consultant advising international clients, vv. 2015-2016 (assignments for Mayer Brown-Brussels LLP), sekä tutkijatohtorina vv. 2010-2016 (Institute for International Law and Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven).

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 5.5.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Dylan Geraetsin opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että PhD Dylan Geraets täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Geraetsille kauppaoikeuden (Trade Law) dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa