Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 765/03.00.01/2020

 

Valmistelija Minna Paronen

§ 8

Perustutkintoihin johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat sekä ei-tutkintoon johtava kansainvälinen koulutus) opetussuunnitelmamuutosten hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020 ja lukuvuodelle 2020-2021

Valmistelija: Minna Paronen

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2021. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 18.3.2019 hyväksynyt opetussuunnitelmiin lukuvuodelle 2019-2020 tulevat muutokset ja 17.2.2020 hyväksynyt opetussuunnitelmiin lukuvuodelle 2020-2021 tulevat muutokset.

 

Oikeustieteiden laitos esittää opetussuunnitelmaansa 2020-2021 seuraavia muutoksia:

- Lakkautetaan valinnainen opintojakso 5311118 Seminar on European and International Economic Law. Opintojakso poistuu kokonaisuuksista 5311102 Eurooppaoikeuden aineopinnot, 5311060 International Study Programme in Law, 5311802 oikeustieteiden perus- ja aineopintojen valinnaisista opinoista, OTM-tutkinnon eurooppaoikeuden, kansainvälisen oikeuden ja kauppaoikeuden erikoistumisopinnoista sekä kaikkien HTM-tutkinnon pääaineiden syventävistä opinnoista. Lakkautus 31.7.2020 alkaen.

- Lakkautetaan 31.12.2020 opintojaksot 5311416 Russian Legal Culture 5 op ja 5311608 Introduction to Russian Law and State 5 op. Opintojaksoista ei järjestetä opetusta lukuvuonna 2020-2021. Siirtymäsääntö: Jos opiskelija haluaa suorittaa loppuun sivuainekokonaisuuden 5311066 Venäjän oikeuden perusopinnot, voi opintojaksot 5311416 ja 5311608 suorittaa esseellä syyslukukauden 2020 aikana. Lakkautettavat opintojaksot poistuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: 5311402 Lainsäädäntötutkimuksen aineopinnot, 5311601 ja 5311602, Siviilioikeuden perus- ja aineopinnot, 5311055 Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot, 5311060 International Study Programme in Law, 5311053 Yritysjuridiikan perusopinnot, OTM-tutkinnon lainsäädäntötutkimuksen erikoistumisopinnot.

- Lakkautetaan 31.7.2021 sivuainekokonaisuus 5311066 Venäjän oikeuden perusopinnot lakkautetaan. Sivuainekokonaisuutta ei ole suoritettu kertaakaan sen voimassaoloaikana.

 

Kauppatieteiden laitos esittää opetussuunnitelmaansa 2020-2021 seuraavia muutoksia:

- 5212400 Laskentatoimi ja verotus: uusi opintojakso 5212402 Advertising and Marketing Regulation 6 op

- 5214400 Laskentatoimi ja rahoitus: lisätty valinnaisten määrä Valitaan vähintään 18 seuraavista

- 5211300 Palvelujohtaminen: korjattu opintojakson Osuuskunnan johtamisen erityispiirteet 6 op koodi 5211344

- 5216700 Tourism Marketing and Management: korjattu Other studies laajuus 40 ECTS

- 5212500 Laskentatoimi ja yritysjuridiikka: poistettu opintojakso 5311666 Yrittäjyyden oikeudellisia ongelmia 6 op

- 5216400 Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintolinja: poistettu opintojakso 5214330 Corporate Governance 6 op

- 5214500 Laskentatoimi ja rahoitus: lisätty vaihtoehtoinen opintojakso 5214329 Accounting Theory 6 op

- Puuttuneiden tai muuttuneiden opintojaksokuvausten hyväksyminen: 5212400 Advertising and Marketing Regulation 6 op, 5213309 Innovaatiojohtamisen tutkimus 5 op, 5214322 Strateginen laskentatoimi 6 op, 5214331 Management Control Systems 6 op, 5210361 Structural Equation Modeling 4 op, 5210302HJ/K Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset 3 op, 5211212 International Business Management 6 op (opintojaksokuvaukset esityksen liitteen Kauppatiede_opsmuutokset_18.5.2020_tiedekuntaneuvostolle lopussa)

- KTM, Innovaatiojohtaminen 120 op: vastaavuustaulukon/siirtymätaulukon hyväksyminen (vastaavuustaulukko on esityksen liitteenä)

 

Yhteiskuntatieteiden laitos esittää opetussuunnitelmiinsa 2019-2020 ja 2020-2021 seuraavaa muutosta:

lisätään sosiaalityön opetussuunnitelmaan MOOC-opintojakso 5513201 Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op. Opintojakso tulee myös avoimen yliopiston tarjontaan. Opintojaksokuvaus on esityksen liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto hyväksyy oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodelle 2020-2021 esityksen mukaisesti, kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodelle 2020-2021 esityksen ja liitteiden mukaisesti ja yhteiskuntatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutoksen lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021 esityksen ja liitteen mukaisesti.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa