Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 979/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 16

Professorin, lääketieteen koulutus ja neurologia, erityisesti muistisairaudet tehtävä: tehtäväntäyttöseloste erikoislääkäri, professori Anne Koiviston kutsumiseksi tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Lääketieteen laitos ja kliinisen lääketieteen yksikkö ovat esittäneet strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2021-2023, että yksikössä täytetään Lääketieteen koulutuksen ja neurologian, erityisesti muistisairauksien, professorin tehtävä. Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä LT, dosentti, erikoislääkäri Anne Koiviston kutsumiseksi tehtävään.

 

Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Anne Koivisto on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1992 ja Neurologian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1998 Kuopion yliopistossa sekä lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2006 Itä-Suomen yliopistossa. Hänelle on myönnetty neurologian dosentin arvo vuonna 2014 Itä-Suomen ylipistosta.

 

Anne Koivisto on toiminut vuodesta 2017 osa-aikaisena ma professorina lääketieteen laitoksella kliinisen lääketieteen yksikössä Itä-Suomen yliopistossa. Tätä ennen hän on toiminut Itä-Suomen yliopistossa mm. kliinisenä opettajana. Lisäksi hän toimii ylilääkärinä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.

 

Anne Koiviston julkaisuluettelo sisältää 90 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Hän on ohjannut kuusi väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan kahdeksaa. Tutkimusrahoitusta Anne Koivisto on hankkinut vuodesta 2013 alkaen yhteensä noin 940 590 euroa.

 

LT, dosentti, erikoislääkäri Anne Koiviston cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla LT, dosentti, erikoislääkäri Anne Koivisto täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, lääketieteen koulutus ja neurologia, erityisesti muistisairaudet, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31§ mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Professorin, lääketieteen koulutus ja neurologia, erityisesti muistisairaudet, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa vaaditaan lääketieteen koulutuksen ja neurologian, erityisesti muistisairauksien professorin tehtävään kutsuttavalta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä LT, dosentti, erikoislääkäri Anne Koiviston kutsumiseksi tehtävään. Anne Koiviston suostumus on liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Päätös Esityksen mukainen. Mikko Hiltunen ei osallistunut asian käsittelyyn.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa