Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1009/01.01.03/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 6

Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin tehtävään, alana metsien terveys, erityisesti metsäeläintiede ja patologia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävänalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Tiedekunnan metsätieteiden osastolla on tarkasteltu metsien terveyteen liittyvän tutkimuksen ja kehittämistyön vahvistamista myös osana osastolla annettavaa koulutusta. Metsien terveys on yläkäsite, joka sisältää abioottisten ja bioottisten metsätuhojen syntymekanismien, vaikutusten ja hallinnan tutkimuksen. Tutkimusalan soveltava lähtökohta on, että tutkimustietoon pohjautuen ylläpidetään metsien hyvää terveyttä huomioiden laajalti myös metsien käytölle asetettavat tavoitteet. Metsien terveyteen liittyvälle koulutukselle ja osaamiselle on kysyntää laajemmin myös jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Yleisesti ottaen oppimisympäristöjen ja ohjausosaamisen kehittämisellä sekä jatkuvan oppimisen edellytysten parantamisella pyritään vastaamaan alan koulutuksen keinoin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

 

Metsätieteiden osastolla valmistellun mukaisesti esitetään täytettäväksi metsien terveyden, erityisesti metsäeläintieteen ja -patologian yliopistonlehtorin tehtävä. Tehtävänkuvaus on seuraavanlainen:

Yliopistonlehtorin opetus- ja tutkimusalana on metsien terveys, erityisesti metsäeläintiede ja -patologia. Yliopistonlehtorin tehtävänä on itsenäinen metsien hyvän terveyden tilan ylläpitoon liittyvä metsäeläintieteen ja -patologian alan perus-, aine- ja syventävä opetus ja opinnäytetöiden ohjaus sekä opetuksen kehittäminen. Tehtävään sisältyy myös oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittämistä ja opetuksen laadun parantamiseen liittyviä toimia sekä jatkuvaan oppimiseen liittyvän koulutuksen kehittämistehtäviä. Opetustehtävien lisäksi yliopistonlehtori harjoittaa oman alansa tutkimustyötä ja osallistuu tutkimusalan kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu laitos- ja organisointitehtäviä. Alan opetusta ja ohjausta annetaan metsätieteiden osastolla suomeksi ja englanniksi. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä opettaa tarvittaessa englannin kielellä.

 

Olli-Pekka Tikkanen on hoitanut määräaikaisena em. yliopistonlehtorin tehtävään kuuluvaa opetusta ja toiminut alan tutkimuksessa vuodesta 2007 alkaen. Hän on pätevöitynyt tutkijana yliopistotutkija- ja yliassistenttikausiensa aikana ja joihin hänet on valittu julkihaun kautta mm. vuonna 2014. Tikkasen dosentin arvo on alalta metsäekologia, erit. populaatio- ja luonnonsuojelubiologia. Tikkasen tutkimustoiminta on aktiivista ollen osana FOBI-RC-tutkimusyhteisön toimintaa metsätieteiden osastolla.  Hänen yliopistollinen opetuskokemuksensa ja -osaamisensa on kattavaa. Tikkasen CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio liitteenä.

 

Yliopistonlehtorin palvelusuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§). Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä opettaa tarvittaessa englannin kielellä.

Olli-Pekka Tikkanen täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin kelpoisuusvaatimukset ja tehtävämäärityksen edellytykset.

 

Tiedekunnan dekaani esittää akateemiselle rehtorille, että FT, dosentti Olli-Pekka Tikkanen otetaan metsien terveyden, erityisesti metsäeläintieteen ja patologian yliopistonlehtorin tehtävään 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

 

 

Esitys 1 Tiedekuntaneuvosto käsittelee täytettävänä olevan yliopistonlehtorin tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys 2 Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa