Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 987/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 6

Dekaanin ehdotus TT Ilkka Huhdan ottamisesta professorin, kirkkohistoria, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.??

 

Professorin, kirkkohistoria (läntinen teologia), tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston teologian osastoon. Tehtäväselosteen mukaan: "Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa on kaksi koulutusohjelmaa, läntisen teologian ja ortodoksisen teologian koulutusohjelmat. Osaston toiminnassa painottuu idän ja lännen teologisten perinteiden, ja niiden välisen vuorovaikutuksen tutkimus ja opetus. Teologian ja uskonnontutkimuksen yksikkönä osaston tutkimus on suuntautunut Itä-Suomen yliopiston kansainväliselle Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat - profiilialueelle.?

?

Teologian osaston molemmissa koulutusohjelmissa on kirkkohistorian professuurit. Ortodoksisen kirkkohistorian professorin tutkimus- ja opetusaloja ovat Bysantin, Venäjän ja Itä-Euroopan aate- ja oppihistoria. Läntisen teologian kirkkohistorian professorin tutkimuksessa ja opetuksessa painottuvat läntinen kristillinen perinne, erityisesti Suomen kirkkojen ja uskonnollisten liikkeiden historia uusimmalla ajalla.??

 

Kirkkohistorian professorin tulee edistää alansa tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta. Professorin tehtäväkenttään kuuluu läntisen teologian kirkkohistorian opinnäytetöiden ohjauksesta vastaaminen yhdessä kirkkohistorian yliopistonlehtorin kanssa, historiantutkimuksen menetelmäopetus ja alan jatko-opintojen edistäminen. Professuuriin kuuluu yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten tutkimuksesta tiedottaminen ja asiantuntijatehtävissä toimiminen. Lisäksi professori osallistuu teologian osaston muun henkilökunnan tavoin teologian osaston koulutusohjelmien yhteisten kurssien suunnitteluun, koordinointiin ja toteuttamiseen.

?

Tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan vahvoja näyttöjä uusimman ajan kirkkohistoriaan suuntautuvasta tutkimuksesta ja kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä. Kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta ja muu akateeminen johtamiskokemus katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.8.2020 lukien toistaiseksi.?

 

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on tarkoitus kutsua TT Ilkka Huhta. 

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä. 

 

Asiantuntijalausunnot TT Ilkka Huhdan kelpoisuudesta ja ansioista professorin, kirkkohistoria, tehtävään on pyydetty dekaanin 10.2.2020 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Pirjo Markkola (Tampereen yliopisto) ja professori Ingvar Dahlbacka (Åbo Akademi). Asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet, että Huhta on kiistatta kelpoinen kyseiseen professorin tehtävään.?

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Kyseisen professorin tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (varadekaani, professori Jopi Nyman (pj), yliopistotutkija (Tenure Track) Maria Takala-Roszczenko, professori Risto Turunen ja professori Antti Raunio) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että TT Ilkka Huhta otetaan tehtävään.

 

TT Ilkka Huhta täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kirkkohistoria tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Huhta on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että TT Ilkka Huhta otetaan professorin, kirkkohistoria, tehtävään 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta TT Ilkka Huhdan ottamisesta professorin, kirkkohistoria, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa