Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 990/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 7

Dekaanin ehdotus PsT Taina Hintsan ottamisesta professorin, psykologia, erityisesti terveyspsykologia, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.??

 

Professorin, psykologia, erityisesti terveyspsykologia, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Tehtäväselosteen mukaan: "Professori, psykologia, erityisesti terveyspsykologia tehtävä sijoittuu filosofisessa tiedekunnassa kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Psykologia on Itä-Suomen yliopistossa oma koulutusala, joka kouluttaa psykologian alan asiantuntijatehtäviin. Psykologiassa voidaan suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä tohtorin tutkinnot. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaine tarjoaa myös psykologien erikoistumiskoulutusta terveyspsykologian alueella. 

 

Yliopiston tutkimusprofiili muodostuu neljästä profiilialueesta, joilla huippututkimus tuottaa ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin (www.uef.fi/tutkimus). Psykologian oppiaineessa vakiintuneita tutkimuksen vahvuusalueita ovat "Elämänkulku, koulutus ja kasvatus", "Psykologiset interventiot, psykoterapia ja kliininen psykologia" sekä "Hyvinvointi työssä ja opiskelussa". Psykologian professorin tehtävä on vahvistaa Itä-Suomen yliopiston ja psykologian oppiaineen nykyisiä tutkimuksen painopistealueita siten, että professuuriin valittavan henkilön tutkimuksen tulee sijoittua pääosin terveyspsykologian alalla. Lisäksi professori vastaa psykologian erikoistumiskoulutuksen (terveyspsykologia) suunnittelusta ja toteutuksesta.

 

Professorin tehtävänä on edistää alansa tieteellistä tutkimusta sekä toimia alansa asiantuntijatehtävissä. Hänen odotetaan osallistuvan tutkimushankkeiden valmisteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen, täydentävän tutkimusrahoituksen hakemiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi hän ohjaa oman alansa väitöskirjatutkimuksia ja osallistuu psykologian maisterikoulutuksen opetukseen ja pro gradu -tutkielmien ohjaukseen. Hänellä tulee olla monipuolinen metodologinen ja metodinen osaaminen.

 

Tehtävään valittavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys, esimerkiksi kokemus soveltavien koulutushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta katsotaan lisäansioksi. Tehtävään sisältyvää opetusta ja ohjausta voidaan antaa suomen ja englannin kielellä. Tehtävään valittavalla tulee olla laillistetun psykologin pätevyys.

 

Tehtävä täytetään kutsusta 1.8.2020 lukien toistaiseksi.

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on tarkoitus kutsua PsT Taina Hintsa. Kyseessä on Hintsan vakinaistamispolulla (Tenure Track) eteneminen. 

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä. 

 

Asiantuntijalausunnot PsT Taina Hintsan kelpoisuudesta ja ansioista professorin tehtävään on pyydetty dekaanin 14.4.2020 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Saija Mauno (Tampereen yliopisto) ja professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet, että Hintsa on kiistatta kelpoinen kyseiseen tehtävään.?

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Kyseisen professorin tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (dekaani, professori Janne Pietarinen, professori Pia Heilmann, professori Tuula Keinonen ja professori Kirsi Honkalampi) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että PsT Taina Hintsa otetaan tehtävään. 

 

Pst Taina Hintsa täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, psykologia, erityisesti terveyspsykologia, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Hintsa on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PsT Taina Hintsa otetaan professorin, psykologia, erityisesti terveyspsykologia, tehtävään 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PsT Taina Hintsan ottamisesta professorin, psykologia, erityisesti terveyspsykologia, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa