Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 881/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 22

Professorin, farmasian teknologia ja fysikaalinen farmasia, tehtäväntäyttöseloste apulaisprofessori Ossi Korhosen kutsumiseksi tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2020-2022, että vakinaistamispolun vaatimusten täyttyessä apulaisprofessori (tenure track) Ossi Korhonen voidaan kutsua professorin, farmasian teknologia ja fysikaalinen farmasia, tehtävään toistaiseksi. Terveystieteiden tiedekunnan tenure track-toimikunta on arvioinut täsmentävien kriteerien täyttymistä ja todennut, että apulaisprofessori (tenure track) Ossi Korhosen kohdalla voidaan käynnistää kutsumenettely ja asiantuntija-arviointi. Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, farmasian laitos.

 

Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Ossi Korhonen on suorittanut farmasian tohtorin tutkinnon vuonna 2004 Kuopion yliopistossa. Hänelle on myönnetty farmasian teknologian dosentin arvo vuonna 2013 Itä-Suomen ylipistosta.

 

Ossi Korhonen toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella apulaisprofessorina (tenure track). Hän on toiminut Itä-Suomen yliopistossa myös mm. yliopistonlehtorina vuodesta 2013 alkaen, yliopistotutkijana vuosina 2011-2012 ja Suomen Akatemian tutkijatohtorina vuosina 2008-2010. Lisäksi hän on ollut tutkijatohtorina Yhdysvalloissa University of Connecticutissa vuosina 2004-2005.

 

Ossi Korhosen julkaisuluettelo sisältää 47 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Hän on ohjannut kuusi väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan neljää. Hän on toiminut kolme kertaa väitöskirjan esitarkastajana ja kaksi kertaa vastaväittäjänä. Tutkimusrahoitusta Ossi Korhonen on hankkinut eri lähteistä tenure track-kautensa aikana yksin tai konsortioiden jäsenenä yhteensä yli miljoona euroa.

 

Ossi Korhonen on toiminut apulaisprofessorina (tenure track) 1.8.2015 alkaen. Tiedekunnan Tenure track- toimikunta on arvioinut hänen edistymistään kaudella suhteessa apulaisprofessorikaudelle asetettuihin tavoitteisiin ja todennut, että vakinaistamispolulla edetään kutsumenettelyyn professoriksi. Täsmentävän sopimuksen kaikki kriteerit täyttyvät ja Ossi Korhonen on saavuttanut itsenäisen tutkimusryhmän johtajan aseman.

 

Apulaisprofessori Ossi Korhosen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla apulaisprofessori Ossi Korhonen täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, farmasian teknologia ja fysikaalinen farmasia, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31§ mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Professorin, farmasian teknologia ja fysikaalinen farmasia, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa ei vaadita farmasian teknologian ja fysikaalisen farmasian professorin tehtävään kutsuttavalta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä apulaisprofessori Ossi Korhosen kutsumiseksi tehtävään. Ossi Korhosen suostumus on liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Päätös Esityksen mukainen. Pekka Jarho ei osallistunut asian käsittelyyn.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa