Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 916/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 23

Hoitotieteen dosentin arvon myöntäminen TtT Hanna Hopialle

 

TtT Hanna Hopia on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin hoitotieteen dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että hoitotieteen dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto TtT Hanna Hopian tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin professori Helvi Kyngäksen (Oulun yliopisto) ja professori Elina Haaviston (Turun yliopisto).

 

Professori Kyngäs on antanut lausuntonsa 10.5.2020 ja professori Haavisto 10.6.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät TtT Hanna Hopiaa tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään TtT Hanna Hopian hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää TtT Hanna Hopialle hoitotieteen dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen. Katri Vehviläinen-Julkunen ei osallistunut asian käsittelyyn.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa