Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 928/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 3

Professorin, biolääketieteellinen kuva- ja signaalianalyysi: tehtäväntäyttöseloste apulaisprofessori Jussi Tohkan kutsumiseksi tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen - instituutti on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2020-2022, että vakinaistamispolun vaatimusten täyttyessä apulaisprofessori (tenure track) Jussi Tohka voidaan kutsua professorin, biolääketieteellisen kuva- ja signaalianalyysi, tehtävään toistaiseksi. Terveystieteiden tiedekunnan tenure track-toimikunta on arvioinut täsmentävien kriteerien täyttymistä ja todennut, että apulaisprofessori (tenure track) Jussi Tohkan kohdalla voidaan käynnistää kutsumenettely ja asiantuntija-arviointi. Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, A. I. Virtanen - instituutti.

 

Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Jussi Tohka on suorittanut tohtorin tutkinnon vuonna 2003 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hänelle on myönnetty dosentin arvo, erityisala pattern recognition and image analysis in brain imaging, vuonna 2012 Tampereen teknillisestä yliopistosta (nyk. Tampereen yliopisto).

 

Jussi Tohka toimii parhaillaan Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen-instituutissa apulaisprofessorina (tenure track). Aiemmin hän on toiminut Universidad Carlos III de Madridissa CONEX Marie-Curie professorina vuosina 2015-2016, Tampereen teknillisessä yliopistossa yliopistotutkijana vuosina 2014-2015, akatemiatutkijana vuosina 2009-2014 ja vanhempana tutkijana vuosina 2005-2008 sekä University of California, Los Angelesissa tutkijatohtorina vuosina 2004-2005.

 

Jussi Tohkan julkaisuluettelo sisältää 101 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Hän on ohjannut kahdeksan väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan viittä. Tutkimusrahoitusta Jussi Tohka on hankkinut tenure track-kautensa aikana eri lähteistä yksin tai konsortioiden jäsenenä yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

 

Jussi Tohka on toiminut apulaisprofessorina (tenure track) 1.10.2015 alkaen. Tiedekunnan Tenure track- toimikunta on arvioinut hänen edistymistään kaudella suhteessa apulaisprofessorikaudelle asetettuihin tavoitteisiin ja todennut, että vakinaistamispolulla edetään kutsumenettelyyn professoriksi. Täsmentävän sopimuksen kaikki kriteerit täyttyvät ja Jussi Tohka on saavuttanut itsenäisen tutkimusryhmän johtajan aseman.

 

Apulaisprofessori Jussi Tohkan cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla apulaisprofessori Jussi Tohka täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, biolääketieteellinen kuva- ja signaalianalyysi, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31§ mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Professorin, biolääketieteellinen kuva- ja signaalianalyysi, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa ei vaadita biolääketieteellisen kuva- ja signaalianalyysin professorin tehtävään kutsuttavalta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä apulaisprofessori Jussi Tohkan kutsumiseksi tehtävään. Jussi Tohkan suostumus on liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa