Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1203/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 20

Professorin, laskennallinen biolääketiede: tehtäväntäyttöseloste apulaisprofessori Merja Heinäniemen kutsumiseksi tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2021-2023, että vakinaistamispolun vaatimusten täyttyessä apulaisprofessori (tenure track) Merja Heinäniemi voidaan kutsua professorin, laskennallinen biolääketiede (computational biomedicine), tehtävään toistaiseksi.

 

Terveystieteiden tiedekunnan tenure track-toimikunta on arvioinut täsmentävien kriteerien täyttymistä ja todennut, että apulaisprofessori (tenure track) Merja Heinäniemen kohdalla voidaan käynnistää kutsumenettely ja asiantuntija-arviointi. Tehtävän sijoitusyksikkö on lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö.

 

Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Merja Heinäniemi on suorittanut biokemian maisterin tutkinnon vuonna 2005 ja biokemian tohtorin tutkinnon vuonna 2007 Kuopion yliopistossa. Bioinformatiikan dosentin arvo hänelle on myönnetty Turun yliopistosta vuonna 2014.

 

Merja Heinäniemi toimii parhaillaan Lääketieteen laitoksella, biolääketieteen yksikössä Itä-Suomen yliopiston geneettisen bioinformatiikan apulaisprofessorina (Tenure track). Aiemmin hän on toiminut Itä-Suomen yliopistossa yliopistotutkijana (Tenure track, 2014-2016), yliopistolehtorina (2012-2014) ja tutkijatohtorina (2012-2013). Hän on toiminut myös tutkijatohtorina Luxemburgin yliopistossa (2007-2012) ja vierailevana tutkijana Institute for Systems Biologyssa Yhdysvalloissa (2009, 2011 ja 2017, yhteensä 6 kk).

 

Merja Heinäniemen julkaisuluettelo sisältää 47 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä alkuperäisartikkelia. Hän on ohjannut kolme väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan viittä, joista kolmessa pääohjaajana. Hän on toiminut väitöskirjan esitarkastajana kuusi kertaa. Tutkimusrahoitusta Merja Heinäniemi on hankkinut yksin tai konsortioiden jäsenenä yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa

 

Merja Heinäniemen CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla Merja Heinäniemi täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, laskennallinen biolääketiede, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Laskennallisen biolääketieteen professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttävät tehtävänalan ja tehtävänmääritykset. Selosteessa ei vaadita ko. tehtävään kutsuttavalta käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä Merja Heinäniemen kutsumiseksi tehtävään. Merja Heinäniemen suostumus on liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Päätös Esityksen mukainen. Mikko Hiltunen ei osallistunut asian käsittelyyn.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa