Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 713/03.04.09/2020

 

Valmistelija Heidi Korhonen

§ 22

Proviisori Katja Savolaisen väitöskirjan arvosteleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

Proviisori Katja Savolaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Non-clinical modeling of cognitive and negative symptoms of schizophrenia as a part of the assessment of novel drugs on tarkastettu julkisesti 30.10.2020. Vastaväittäjä, dosentti Sanna Janhunen (Helsingin yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, professori Jarmo Hietala (Turun yliopisto) ja dosentti Anni-Maija Lindén (Helsingin yliopisto), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee proviisori Katja Savolaisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

Päätös Esityksen mukainen. Markus Forsberg ei osallistunut asian käsittelyyn.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa