Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 963/01.01.02/2020

(ent. 272/01.01.02/2020)

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 4

Dekaanin ehdotus YTT Sanna Laulaisen ottamisesta professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle. Tehtäväselosteen mukaan: "Sosiaalihallintotieteen professorin tehtävänä on vastata sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella yhdessä oppialan muiden professorien kanssa. Sosiaalihallintotieteen professuuri sijoittuu sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja terveystaloustieteen pääaineiden kanssa samaan yksikköön ja yhteistyö eri pääaineiden välillä on tiivistä. Sosiaalihallintotieteen professori osallistuu myös Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä Terveystieteiden tiedekuntien yhteisen "Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa" tutkimusyhteisön toimintaan.

Yksilöityinä professorin tehtävinä ovat vahvistaa sosiaalihallintotieteen tutkimusta ja opetusta 1) organisaatioiden ja työyhteisöjen sekä niiden johtamisen näkökulmista erityisesti sosiaalipalvelujen alalla 2) vahvistaa tutkimusmenetelmällisesti alaa erilaisista tieteenfilosofista lähtökohdista, 3) edistää ulkopuolisen rahoituksen hankintaa sekä 4) kehittää ja systematisoida sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteellistä jatkokoulutusta mm. ohjausta ja opetusta kehittämällä. Professori vastaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterikoulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä ja hänen tehtävänään on tutkimuksen lisäksi antaa tehtävänalaan liittyvää opetusta, ohjata väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia sekä osallistua laitoksen muuhun toimintaan. Professorin edellytetään antavan opetusta suomen ja englannin kielillä. 

 

Tehtävään valittavan odotetaan kehittävän alansa tutkimusta monitieteisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä ja osallistuvan monitieteisten tutkimushankkeiden organisointiin.  

 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää: 1) Sosiaalihallintotieteen soveltavaa tutkimus- ja teoriaosaamista sekä näyttöä tieteellisestä julkaisemisesta. Professuuri kohdentuu erityisesti organisaatioihin ja työyhteisöihin sekä niiden johtamiseen sosiaalipalvelujen alalla sekä tutkimusmenetelmälliseen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Siksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan tuntemus ja toimintalogiikan sisällöllinen ymmärtäminen on tärkeää. Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä. 2) Yhteistyöverkostoja ja näyttöjä sekä käytännön toimijoiden että kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden ja tutkijaryhmien kanssa. 3) Kokemusta hankerahoituksen hankkimisesta, siinä onnistumisesta ja hankkeiden johtamisesta. 4) Johtamis- ja vuorovaikutusosaamista sekä tiimien että monitieteisten tutkimusryhmien ja verkostojen johtamisen osalta.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.9.2020 lukien toistaiseksi."

 

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on tarkoitus kutsua YTT Sanna Laulainen.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Asiantuntijalausunnot YTT Sanna Laulaisen kelpoisuudesta ja ansioista professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävään on pyydetty dekaanin 17.4.2020 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori (emer.) Anneli Pohjola, Lapin yliopisto ja professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto. Asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet, että Laulainen on kiistatta kelpoinen professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävään.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, sosiaalihallintotiede, tehtäväntäyttötoimikunta (professori Johanna Lammintakanen (pj), professori Kaija Saranto, professori Harri Laihonen ja professori Timo Toikko) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että YTT Sanna Laulainen otetaan tehtävään.

 

YTT Sanna Laulainen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Laulainen on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että YTT Sanna Laulainen otetaan professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävään 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Esitys  Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta YTT Sanna Laulaisen ottamisesta professorin, sosiaalihallintotiede, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa